KIT 1 - SOL/S + Wi-Fi + XIR200W + MC300B + KFPEBBLE
KIT 1 - SOL/S + Wi-Fi + XIR200W + MC300B + KFPEBBLE
INIM-88900
KIT 2 - SOL/S + LAN + XIR200W + MC300B + KFPEBBLE
KIT 2 - SOL/S + LAN + XIR200W + MC300B + KFPEBBLE
INIM-88901
KIT 3 - SOL/S+3G + XIR200W + MC300B + KFPEBBLE
KIT 3 - SOL/S+3G + XIR200W + MC300B + KFPEBBLE
INIM-88910
KIT 1 - SOL/G + 2G + QIR200W + MC300B + KFPEBBLE
KIT 1 - SOL/G + 2G + QIR200W + MC300B + KFPEBBLE
INIM-00706
KIT 2 - SOL/G+LAN + QIR200W+MC300B + KFPEBBLE
KIT 2 - SOL/G+LAN + QIR200W+MC300B + KFPEBBLE
INIM-88920
KIT 1 - SOL/G + Wi-Fi + QIR200W + MC300B + KFPEBBLE
KIT 1 - SOL/G + Wi-Fi + QIR200W + MC300B + KFPEBBLE
INIM-00705